Občanské sdružení DEN - Brno

STANOVY Organizační jednotky občanského sdružení DEN

I. Základní ustanovení

Download

 1. Organizační jednotka občanského sdružení DEN vznikla na základě článku VII Stanov občanského sdružení DEN
 2. Organizační jednotka užívá název: Občanské sdružení DEN - Brno, zkráceně též OS DEN Brno (dále jen "pobočka")
 3. Sídlo pobočky je Brno, Chrpová 9, 641 00
 4. Pobočka je samostatný právní subjekt způsobilý mít práva a povinnosti. Pobočka je vázána stanovami Občanského sdružení DEN
 5. Způsob jednání pobočky: pobocka jedná navenek svým statutárním orgánem, kterým je predseda pobocky.

II. Cíle činnosti pobočky

 1. Duchovní, mravní, kulturní a všeobecněvýchovné působení v České republice, zejména v Jihomoravském kraji
 2. Působení na různé skupiny obyvatel (např. děti, matky s dětmi, mládež, studenty, důchodce atd.) s cílem působit na zvyšování úrovně ve výše uvedených oblastech. Snaha inspirovat spoluobčany k smysluplnému a společensky - prospěšnému využívání volného času.
 3. Spolupráce s organizacemi misijními, charitativními, kulturními a sportovními, se školami, státními a samosprávními úřady i církvemi a náboženskými společnostmi.
 4. Působení na zvyšování zájmu o vzdělanost v oblasti literární, kulturní, umělecké a náboženské
 5. 5. Výchova dětí a mládeže ke kvalitnímu životu, proti sexuální promiskuitě, drogové a jiné závislosti a konzumnímu způsobu života.
 6. Prostředky jimiž chce pobočka těchto cílů dosáhnout jsou například:
  • pořádání přednášek, seminářů, promítání videofilmů, přednášková činnost na školách
  • zřízení knihovny, čítárny
  • nabídka literatury, audio i videokazet
  • vydávání periodických i neperiodických tiskovin
  • zřizování dětských klubů, pořádání dětských a mládežnických táborů
  • spolupráce se školami, ústavy sociální péče, zdravotními zařízeními, církvemi a charitativními organizacemi
  • pořádání koncertů a sportovních akcí
  • spolupráce s misijními organizacemi Titus a Word of Life, rozhlasovou organizací TWR, Dětskou misií a podobnými institucemi

III. Organizační struktura pobočky

Pobočka vytváří tyto orgány:

 • členské shromáždění
 • místní výbor pobočky (dále jen "výbor")
 • předseda pobočky (dále jen "předseda")

a) Členské shromáždění

 1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem pobočky a je tvořeno všemi členy pobočky. Členské shromáždění svolává předseda dle potřeby, zpravidla jednou ročně. Předseda svolá členské shromáždění rovněž na písemnou žádost alespoň jedné třetiny členů. Předseda informuje vhodným způsobem a v dostatečném předstihu o konání a programu členského shromáždění.
 2. Členskému shromáždění přísluší tyto pravomoci:
  • schvaluje změny a úpravy stanov pobočky
  • volí a odvolává výbor a předsedu
  • schvaluje zánik pobočky, způsob její další existence či likvidace
  • schvaluje výroční zprávu
  • rozhoduje o dalších záležitostech předložených mu výborem
 3. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se tento počet členů na řádně svolané Členské shromáždění nedostaví, další členské shromáždění bude svoláno 15 minut po rozpuštění řádného členského shromáždění. Toto členské shromáždění bude usnášeníschopné je-li přítomna třetina členů. Nejsejde-li se ani třetina členů, bude svoláno náhradní členské shromáždění do 15 dnů po rozpuštění řádného členského shromáždění, které bude usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
 4. Hlasovací právo členů pobočky je rovné. K přijetí rozhodnutí je dostačující souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Způsob hlasování určí předseda.
 5. Průběh Členského shromáždění řídí člen, kterého tím pověří členské shromáždění při prvním hlasování
 6. O průběhu členského shromáždění se pořizuje zápis. Zapisovatele volí členské shromáždění při prvním hlasování.

b) Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem. Za svou činnost je zodpovědný členskému shromáždění. Je volen na dobu neurčitou. Výbor je tříčlenný. V čele výboru stojí předseda.
 2. Jednání výboru svolává předseda dle potřeby, nejméně jednou za pololetí.
 3. Výbor:
  • rozhoduje o přijetí nových členů
  • vede seznam členů
  • projednává návrhy členů, řeší jejich stížnosti a informuje je o výsledcích jednání v jejich záležitostech
  • rozhoduje o vyloučení člena z důvodu porušení stanov
  • schvaluje rozpočet pobočky na 1 rok a jeho případné změny
  • odpovídá za hospodaření pobočky a vedení účetnictví
  • připravuje návrh výroční zprávy
  • rozhoduje o pořízení a zcizení dlouhodobého majetku a dalších významných finančních operacích
  • rozhoduje o nových programech, aktivitách a projektech pobočky a způsobu jejich realizace
  • připravuje podklady pro jednání členského shromáždění včetně návrhu změn stanov
 4. Výbor dává předsedovi mandát k jednání na výboru sdružení Občanského sdružení DEN
 5. K přijetí usnesení výboru je potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů. Výbor může přijímat svá rozhodnutí i mimo jednání výboru.
 6. O průběhu jednání výboru se pořizuje zápis.
 7. Člen výboru se může své funkce vzdát písemným prohlášením.

c) Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem pobočky a jedná za pobočku navenek.
 2. Předseda:
  • svolává a organizuje schůze výboru a členského shromáždění.
  • rozhoduje o finančních záležitostech kromě těch, které jsou svěřeny do pravomoci Výboru
 3. V době nepřítomnosti předsedy vykonávají působnost předsedy ostatní členové výboru na základě jeho pověření

IV. Členství

 1. Členem sdružení může být kterékoli fyzická osoba, která svým chováním a vystupováním dává příklad křesťanského života a ztotožňuje se s cíly činnosti pobočky
 2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a rozhodnutím výboru o přijetí za člena. Výbor vydá každému členu potvrzení o členství a zapíše jej do seznamu členů.
 3. Každý člen má právo:
  • účastnit se členských shromáždění pobočky
  • podílet se na činnostech sdružení
  • být průběžně informován o aktivitách pobočky a jejím hospodaření
  • podávat na orgány sdružení podnětné návrhy a stížnosti a být informován o jejich řešení
  • vystoupit ze sdružení na základě doručeného písemného sdělení
  • člen starší 18 let má právo volit a být volen do všech orgánů společnosti
  • nahlížet do seznamu členů a pořizovat z něj výpisy
 4. Každý člen má povinnost dodržovat stanovy sdružení, stanovy pobočky, případně další interní předpisy pobočky, zodpovědně konat činnost, kterou na sebe vzal či funkce, do kterých byl zvolen.
 5. Členství zaniká:
  • vystoupením písemným sdělením
  • úmrtím
  • vyloučením z důvodu porušení stanov po předchozím písemném upozornění
 6. Informováním se rozumí kromě jiného také zveřejnění na internetových stránkách pobočky.

V. Hospodaření pobočky

 1. Pobočka samostatně nabývá movitý i nemovitý majetek potřebný ke své činnosti, samostatně s ním hospodaří a to způsobem, který zaručuje přehlednost a průhlednost
 2. Hospodaření pobočky se děje podle schváleného ročního rozpočtu pobočky.
 3. Finanční zdroje tvoří zejména:
  • dary, dotace a jiné formy podpory právnických a fyzických osob, tuzemských i zahraničních
  • výtěžky z majetku a vlastní hospodářské činnosti, zejména z obchodní, výrobní, poradenské, vzdělávací, nakladatelské, ze služeb obyvatelstvu, výuky hudby a jazyků, inzerce a reklamy, hostinské činnosti a dalších forem živnostenského a jiného podnikání. Tyto výtěžky musí být výhradně použity k naplnění cílů činnosti dle čl. II těchto stanov.
 4. Výbor může stanovit vnitřní směrnicí podrobnější pravidla hospodaření a vedení účetnictví.

VI. Ukončení činnosti pobočky

 1. K ukončení činnosti pobočky může dojít rozhodnutím členského shromáždění.
 2. Poslední členské shromáždění rozhodne o způsobech vypořádání majetku pobočky a o věcech souvisejících s ukončením činnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny v Brně dne 6.11.2005.